2010. október 31., vasárnap

Azonos? Különböző? Miért fontos ez?

Az azonosságok és különbözőségek, az apró eltérések felismerése a sikeres tanulás alapfeltétele, különösen az írás és olvasás elsajátításához nélkülözhetetlen.
Az olvasás tanításában az ép, jó érzékszervi működés elengedhetetlen feltétel. Mivel az emberi tanulás nagy részben a vizualitásra épül, e terület fejlettsége kihat más pszichikus funkciókra is, és végső soron a tanulás eredményességét is jelentősen befolyásolja.

Miért kezelik az olvasástanítást kiemelt fontossággal?

A tét nem csupán az, hogy év végére megtanul-e a kis elsős jól olvasni, vagy sem. (Bár ez sem elhanyagolható tényező.) Ennél is fontosabb azonban az az érzés, amely a gyermek és az olvasás között kialakul. Az olvasás sikerélményének megélése feltétele a későbbi jó tanulmányi eredményeknek. Az olvasási igény kialakulása teszi majd lehetővé a tanulás önálló formáját, amikor gyermeke saját érdeklődésének, kíváncsiságának kielégítésére fog könyvet. Az első osztályban még nem igazán beszélhetünk az olvasás szeretetéről, hiszen a benne való jártasság ezt még a gyerekek többségénél nem teszi lehetővé. Az olvasás megkedveltetése a későbbi évek feladata, első osztályban a biztos alapok lerakása a cél.

Mi az olvasás?

Az olvasás megtanulása tulajdonképpen egy jelrendszer megismerésére épül. A jelek a betűk, amelyek a hangok írott formái. A magyar abc 44 betűje közül szinte valamennyit aktívan használjuk a mindennapi életben. Nem könnyű ennyi betű felismerése, hangoztatása, összeolvasása. Az olvasás a hangok jeleinek, a betűknek képi megkülönböztetése, amely a megismerés és a begyakorlás során az agyban raktározódik. Az olvasásnak tehát alapfeltétele a tiszta látás és az agy pontos, hibátlan működése, ami a jelrendszer felfogásából, a memorizálásból és az előhívásból áll. Az olvasástanítás első lépése a betűk megtanítása.

Milyen feltételei vannak a betűk eredményes elsajátításának?

Az ép, megfelelő érzékszervi működés elengedhetetlen feltétel. Ez biztosítja ugyanis, hogy gyermeke el tudja sajátítani a sorolvasáshoz igazodó egyenletes szemmozgási beidegződést. Az olvasás sikere a figyelemkoncentráción is múlik. Olvasás közben ugyanis elkalandozhat a figyelem, ha az olvasott szöveg nehéz és érdektelen. Fontos tudnia, hogy a színes ábrákra, képekre, betűkre jobban felfigyelnek a gyerekek. Az átlagostól eltérő, változatos megjelenítéssel, játékossággal, ötletességgel a figyelem fennmaradását, tartósságát is biztosíthatjuk.

A látás területén jelentkező olvasási zavar fejlesztése

Azonosságok-különbözőségek felismertetése: Óvodáskortól lehet játszani olyan játékokat, melynek célja az azonosságokon, különbözőségeken alapulnak. Ilyen például a gyöngyfűzés. Fűzzön egy nyakláncot, mely különböző színű golyócskákból áll, majd kérje meg gyermekét, hogy készítsen pontosan ugyanilyen láncot.
De ugyanezt a célt szolgálják - szinte valamennyi gyermekújságban megtalálható - "Keresd meg az 5 eltérést a két kép között!" típusú rejtvények.

Gondjai vannak gyermekének az egyes betűk vagy szavak felismerésével? Ez az ún. Gestalt-látás, az alakszervezési folyamat fejletlenségeiből adódhat. Ezt fejlesztheti összerakós - szétszedhetős játékokkal, mint például a kirakós kockák, vagy a puzzle-k. De készíthet hiányos rajzot is, gyermekének pedig legyen az a feladata, hogy kiegészítse a hiányzó részeket.

Nem ismeri fel gyermeke a már megtanult betűket, szavakat., ha azok más nagyságúak vagy színűek? Ez az alak- és formaállandóság fejletlenségeiből adódik. Ilyenkor nagyon hatékony, ha különböző formákat (pl. háromszög) járással, futással alakítanak ki. Rajzolják a padlóra az alakzatot (én szigetelőszalaggal szoktam - tartós is és könnyen visszaszedhető, ha már nincs szükség rá), s mozogják körbe. Ezután következzék tárgyak válogatása forma alapján - pl. logikai készletből gyermeke válogassa ki a háromszögeket.

A betűk, szótagok felcserélése, olvasásban a szóköz, írásban a szóköz és a sorköz be nem tartása a térészlelés hiányosságaiból, a térbeli összefüggések felfogási nehézségeiből adódnak. Ilyenkor sokat segíthet mozgásos játékok, versek, mondókák lejátszása. Pl.: "Előttem van észak, hátam mögött dél, balra a nap nyugszik, jobbról pedig kél."

A d-b, d-p, betűk gyakori összetévesztése vízszintes-függőleges irány felcserélése, betűk, számok fordított írása, olyan szavak felcserélése, amelyeknek visszafelé olvasva és írva is van értelmük, pl.: lát-tál, ezek az iránytévesztéssel, a téri irányok megítélési nehézségeivel vannak összefüggésben. Ebben az esetben nagyon fontos az irányok tudatosítása. Építsenek kockákból pl. egy házat, mellé egy fát. Hurkapálcára pedig egy kismadarat. Adjon utasításokat a kismadárnak (pl. Repülj kismadár a ház elé! – mögé, felé, alá, jobb oldalára, bal oldalára, a ház és a fa közé...stb), s gyermeke - aki a kismadár - hajtsa végre.

A mai magazin mellékletében az azonosságok és különbözőségek gyakorlására talál feladatokat. Nyomtassa ki őket, majd kérje meg gyermekét, hogy keresse meg minden sorban azt az egyet, amelyik nem olyan, mint a többi, és színezze ki. Ha nehezen boldogul gyermeke, akkor a többi sort takarja le, s csak az a sor látsszon, amelyikkel dolgoznak.


Dudáné Driszkó Adrienn
Szóforgató Stúdió
http://szoforgato.hu

2010. október 29., péntek

A kis gömböc

Volt egyszer a világon, még az Óperenciás-tengeren is túl, egy szegény ember meg egy szegény asszony. Volt nekik három lányuk meg egy kis malacuk. Mikor a malacot már jól meghizlalták, vagy ahogy ők mondták, annyira zsöndítették, hogy kétujjnyi zsír volt a hátán, megölték. A húsát felrakták a füstre, a gömböcöt pedig felkötötték a padláson a legelső gerendára, a szelemenre. Ötődjüknek csak annyi volt a kis malac húsa, mint egy eperszem. Már az orja, nyúlja, feje mind elfogyott. Egyszer a szegény asszony ráéhezett a gömböcre, azt mondja hát a legöregebb lányának:

– Eredj csak fel, lányom, a padlásra, akaszd le a szelemen gerendáról azt a kis gömböcöt, főzzük meg.

Felmegy hát a lány a padlásra; amint a szelemenről le akarja vágni a gömböcöt, csak azt mondja az neki:

– Hamm, mindjárt bekaplak! – S nem tréfált, hanem igazán bekapta.

Lesték, várták odalenn a lányt a gömböccel, hogy jön-e végre. De biza nem haladt. Azt mondja hát az asszony a középső lányának:

– Eredj csak fel, lányom, a nénéd után, mondjad neki, hogy hozza azt a kis gömböcöt.

Felmegy hát a másik lány is, szétnéz a padláson, de nem látja sehol a nénjét. Azzal odamegy a kémény mellé, s le akarja vágni a kis gömböcöt, de az azt mondja neki:

– Már a nénéd lenyeltem, hamm, téged is bekaplak!

Azzal szépen bekapta.

Odalenn csak lesi, csak várja a szegény asszony a lányokat. Mikor aztán megsokallta a várakozást, azt mondja a legkisebb lányának:

– Eredj csak fel, lányom, hídd le már a nénéidet; azok az isten nélkül valók bizonyosan az aszalt meggyet szemelgetik.

Amint felmegy a kislány a padlásra, azt mondja neki a kis gömböc:

– Már két nénéd elnyeltem, hamm, téged is bekaplak!

S bekapta azt is.

Az asszony már nem tudta mire vélni, hogy hol maradnak azok a lányok oly soká. Felment hát a nyújtófával, hogy majd lehívja őket, de úgy, hogy nem köszönik meg, mert elhányja a hátukon a bőrt. Amint felment, azt mondja neki a kis gömböc:

– Három lányod már bekaptam, hamm, téged is bekaplak!

Azzal úgy bekapta, hogy még a kisujja se látszott ki.

Aztán a gazda, a szegény ember is, mikor már elunta várni a lányait meg a feleségét, felment a padlásra. Amint odamegy a kémény mellé, azt mondja neki a kis gömböc:

– Három lányod, feleséged már bekaptam, hamm, téged is bekaplak!

És nem teketóriázott sokat, hanem ízibe bekapta; de a rossz kócmadzag már nem bírt meg öt embert, hanem elszakadt, a kis gömböc pedig leesett; azután, hogy feltápászkodott, elkezdett gurulni, s gurult, gurult, le a garádicson a földre.

Amint a kiskapun kigurult, kinn az utcán előtalált egy csoport kaszás embert, s azt az egész csoportot is mind egy szálig bekapta.

Azzal gurult, gurult tovább. Az országúton előtalált egy regement katonát. Azokat is minden bagázsitól együtt bekapta. Megint gurult, gurult tovább. Nem messzire onnan, az árokparton egy kis kanászgyerek legeltette a csürhét. A disznók szerteszéjjel cserkésztek, a kis kanászgyerek pedig ott ült az árokparton, s a bécsi bicskájával kenyeret, szalonnát evett. Odamegy a kis gömböc a kis kanászgyerekhez is, s azt mondja neki:

– Már három lányt apjostól-anyjostól, meg egy csoport kaszás embert, egy regement katonával együtt bekaptam, hamm, téged is bekaplak!

Hanem amint be akarta kapni, a bécsi bicska megakadt a kis gömböc szájában, az aztán kihasította. Csak úgy özönlött ki belőle a sok katonaság meg a sok ember. Azután ment mindenki a maga dolgára; a kis gömböcöt pedig otthagyták az árokparton kirepedve.

Ha a kis gömböcöt a kis kanász bécsi bicskája ki nem hasította volna, az én kis mesém is tovább tartott volna!

A dadogás

A dadogás a beszéd ritmusának a zavara. A gyermek pontosan tudja, mit akar mondani, de a hangok akaratlan elnyújtása, ismételgetése miatt nehezen, vagy egyáltalán nem tudja azt elmondani.

A dadogás oka


Hippokratész szerint - akit az orvostudomány atyjaként tartanak számon - az ember a nyelv kiszáradása miatt kezd el dadogni. Ezért ő a nyelvet nedvesítő szert írt elő kezelésként.
A XIX. században azt gondolták, hogy a szájüreg valamiféle kóros elváltozása felelős a beszédhiba kialakulásáért. Ezen műtéttel is igyekeztek segíteni.

A XX. században is többféle elmélet látott napvilágot. Többen a dadogást lelki-érzelmi eredetűnek vélik, ezért pszichoterápiás kezeléssel próbálták orvosolni. Sokan nem találták célravezetőnek a pszichoanalitikus módszereket. Ők úgy gondolják, hogy idegi működési zavar okozza a dadogást. Szerintük az agyban lévő beszédközpont nem megfelelő működése következtében megbomlik a légzés, a hangképzés és a szókiejtés összehangolt működése.
Napjainkban komplex terápiával igyekeznek segíteni a dadogó gyermeken. Nagyon fontos, hogy nem a dadogást, hanem a dadogót kezelik. A személyiség fejlesztésén túl a helyes beszédtechnika kialakításával is foglalkoznak a terápiás alkalmakon.

Melyek a dadogás korai jelei?

Egyes szavak kimondásának kerülése
Néhány szülő arról számol be, hogy gyermeke bizonyos hangokkal kezdődő szót nem mond ki, vagy csak hosszas várakozás után próbálkozik meg a kiejtésével. Az is előfordul, hogy egyáltalán nem is kísérletezik, hanem egyszerűen más szóval helyettesíti a számára nehezen kiejthető szót.
Fokozódik a hangerő, magasabb lesz a gyermek hangszíne

Gyakran tapasztalt jelenség, hogy az elnyújtott szót más hangerővel, más hangszínen mondja a dadogó gyermek. Ez annak a jele, hogy a szó kimondása kapcsán feszültség keletkezik. Ezt pedig ily módon oldja fel a gyermek.

Erőlködés

A feszültség megjelenhet a beszédszerveken is: a gyermek megfeszítheti ajkát, nyakát, akár egész testét is egy-egy szó kimondása közben. Ezek az erőlködések, feszítések mind-mind azt jelzik, hogy gyermeke problémája tartósnak bizonyul, szükség van szakember segítségére. A dadogás - természeténél fogva - nagyon változékony. Előfordul, hogy egyik nap nagy erőfeszítések árán, másnap pedig erőlködés nélkül mondja ki ugyanazt a szót. Majd még később már újra nehezére esik mindezt megtennie. Tudnia kell, hogy ez a dadogás sajátossága, tehát ne várjon arra, hogy ez a probléma magától megoldódik. Mindenképp keressen fel egy szakembert!

Ismétlések

A beszédtanulás kezdetén álló gyermekek között nem ritka, hogy egyes szavakat ismételgetnek. Előfordul, hogy amíg nem jut eszükbe a keresett szó, az előző szót mondogatják. (Néha addig, míg el is felejtik, mit is akartak mondani.) Ez még nem igazai dadogás. Élettani dadogásnak nevezi a szakirodalom, s általában nem is ír elő kezelést, csak tanáccsal látja el a szülőt. (Erről előző hírlevelemben bővebben írtam.) Ha azonban gyermeke csak az első szótagot ismételgeti, ráadásul több szó esetében, arra már oda kell figyelni, és szakember segítségét kérni.

Hogyan viselkedjen dadogó gyermek szülőjeként? Segíthet-e gyermekén?

Találkoztam olyan szülőkkel, akik különféle jó tanácsokkal próbáltak meg segíteni gyermekükön. Sajnos ez nemegyszer a dadogás súlyosbodásához vezetett. Nem szabad megtiltani a gyermeknek a dadogást. Ne szóljon rá így: "Ne dadogj már!". Ne is kérje meg, hogy ismételje el lassabban a mondanivalóját. Az sem segít, ha megkérjük, előbb gondolkozzon, s csak azután beszéljen. Gondolom, most felmerül Önben a kérdés, hogy hát akkor mit tegyen? Talán az egyik legfontosabb, hogy figyeljen gyermekére. Ne csak szavakkal mondja, hogy figyel, hanem érezhető legyen az egész testén az odafordulás gyermeke felé. Legyen nyugodt, próbáljon meg optimistán gondolkozni. A gyermekek szenzorai kiválóan működnek. Azonnal megérzik, ha valami nincs rendben velünk. És természetesen: kérje szakember segítségét.

Ritmusérzék fejlesztése a Varázsbetű segítségével

A beszéd ritmusát rövid és hosszú szótagok váltakozása adja meg. Egy szótag hosszúsága a benne lévő magánhangzó milyenségétől is függ. Sok tanítványomnak okoz problémát a hangzók hosszúságának megállapítása. Velük a RÖVID-HOSSZÚ nevű játékkal szoktam játszani. A feladatban beállítom a gyakorlandó betűpárt (pl. o-ó), majd a szavakban előforduló betűk számát is meghatározom (alsóbb tagozatosok esetében max. 4-5 betűs szavakban állapítjuk meg a magánhangzók hosszúságát, felsősöknél pedig már 14-15 betűs szavak várnak a megfejtésre). S máris kezdődhet a felhőtlen játék. Észrevétlenül oldják egymás után a feladatokat, közben pedig rendeződik beszédük ritmusa is. (És természetesen javul helyesírásuk is!)

Játékötlet otthonra

Fekete Péter - játék a ritmussal
A játékot a klasszikus Fekete Péter kártya szabályai szerint kell játszani.

Töltse le innen, nyomtassa ki és vágja szét a játékhoz szükséges kártyalapokat.

A játék menete:
Jól keverjék össze a kártyákat. Majd osszanak mindenkinek 4-4 lapot. Aki párt talál a lapjai között, az leteheti maga elé. Majd húzzanak felváltva a pakliból: ha párjuk van, tegyék le maguk elé. Ha elfogyott a pakli, folytassák a kártyalapok húzását egymástól. Próbáljanak így párt találni. Egy kártyának nincs párja - ez a Fekete Péter. Az veszít, akinél végül ez a kártyalap marad.

Párok: Az azonos ritmusú és az azonos főfogalom alá tartozó szavak. Például a főfogalom a foglalkozás, az alá tartozó szavak a táncos a vámos, a fodrász és a szobrász. Mivel a táncos és a vámos ritmusa azonos, ők alkotnak egy párt.

A kártyalapok bal alsó sarkába segítségül odarajzoltam az időtartam jelét:

= rövid

= félhosszú

= hosszú

A nagyobb gyermekek, felső tagozatosok esetében ezeket a jeleket akár el is lehet tüntetni, ezzel is nehezítve a játékot.

A párok: fog-szem, öt-egy, film-sakk, négy-hét, hát-láb, pék-őr, szőnyeg-lámpa, táncos-vámos, szekrény-komód, fodrász-szobrász, vasaló-facsaró, tengerész-tervező, porszívó-mosógép, fokhagyma-paprika, pénztáros-kőműves, csirke-birka, motor-troli, Fekete Péter

2010. október 28., csütörtök

Hamupipőke

Hamupipőke meséje itt olvasható.


Hamupipőke

A szorgos és csodaszép Hamupipőke jobb életről és romantikus kalandokról álmodozik, de szegényke sajnos ki van szolgáltatva gonosz mostohaanyja és két irigy mostohatestvére kénye-kedvének. Három huncut kisegér és a Jótündér varázslata segítségével azonban Hamupipőke eljut a bálba, ahol találkozik álmai hercegével. A varázsige éjfélkor elveszti hatását, ezért Hamupipőkének sebtében el kell hagynia a kastélyt, hogy ki ne derüljön az igazság. Ám a nagy sietségben maga mögött hagyja egyik üvegcipőjét... Most végre minden gyermek polcára felkerülhet Walt Disney Hamupipőkéje, amely ezúttal digitálisan felújított képminőségben jelenik meg.


Hamupipőke 2.
Walt Disney klasszikus mesefilmjének folytatása a rajzfilmkirály legszebb hagyományainak szellemében készült elbűvölő történet. A csodálatos dallamok, a lenyűgöző animáció és a kedves, játékos Disney-figurák ismét feledhetetlen élményben részesítik az egész családot.
A boldogságtól ragyogó pár, Hamupipőke és a herceg hazatérnek nászútjukról palotájukba, ahol az egykoron lencsét válogató, mostoha körülmények között élő lánynak szokatlan szerepbe kell beletanulnia. El kell sajátítania minden csínját-bínját annak, hogyan viselkedik egy hercegnői fenség. A tündér dadus és a folyton rosszalkodó egérsereg hathatós segítsége mellett Hamupipőke rájön, egyetlen módja van megfelelni az elvárásoknak, mégpedig az, ha nem akar más lenni, mint amilyen.
A varázslatos mesében az álmok ismét valóra válnak...


Hamupipőke 3. - Elvarázsolt múlt
A Jótündérnek köszönhető, hogy a kedves, szorgalmas és meseszép Hamupipőke elmehetett a hercegi bálba és szegény, cselédsorban élő, mostohaanyját és gonosz mostohanővéreit kiszolgáló lányból igazi hercegnő lett!A mese véget ért, a szerelmesek boldogan éltek, míg...
...míg fel nem bukkant a színen ismét a gonosz mostoha, aki ördögi tervet eszelt ki, hogy bosszút álljon Hamupipőkén!A mostoha egy olyan varázsigére lel, amely visszafordítja a Jótündér összes jócselekedetét. Visszatér a múlt, Hamupipőke újra szegény mostohalány, nincs többé szép ruha, hintó és nincsenek paripák, nincs tehát esélye Hamupipőkének arra, hogy megjelenjen az esti bálon.Elmúlt a varázslat, hogyan lesz ebből tündérmese? Mit tesz most Hamupipőke? A történet új része választ ad a kérdésekre.

2010. október 26., kedd

Wolf Kati...

Nem szeretnék nagyon közönség megosztó posztot írni, de ugye Mi is nézzük az X faktort.

Nálunk is vannak kedvencek, meg semleges személyek is.

Persze nem mondok újat azzal, hogy a gyerekeknek nagyon bejön a Király L. Norbi stílusa,
nagylányom pedig Summer sister rajongó, mint az osztályából/iskolából többen.

Én szeretem Shodeinde Dorkát ésTakács Nicolast is, de a nagy kedvencem Wolf Kati.

Talán azért is mert azt a korosztályt képviselem amit Ő is, és ezen a dalán nőttem fel...
Kati 6 éves korában elénekelte a Vuk rajzfilm betétdalát, s az élmény örökre megfertőzte.


Azt is nagyon szeretem benne, hogy nem olyan nyaviga, mint egyik másik...pedig Neki már tényleg nincs annyi ideje mint egyik másik 19-25 éves sírósnak.
Nem hajladozik senki előtt, mert túljutott a középdöntőn, nem állt neki zokogni, mert húzták nyúzták az idegeit, pedig Feró nagyon adott Neki....

itt egy blog ahol már vannak vélemények ezzel a témával kapcsolatosan...

2010. október 25., hétfő

Adj Isten egészségére

Szeretnék megint ajánlani egy oldalt.

Segítség lehet kisiskolásoknak, ahol a mesét fel is olvassák, de ki is lehet nyomtatni, és feladatlap is van hozzá.

Emlékszik még arra a mesére, amelyikben a juhász nem akar jó egészséget kívánni a királynak?
Mára ezt a mesét készítettük el Önnek és gyermekének hangos formában.
A mese meghallgatásához kattintson ide:

Adj Isten egészségére!


Üdvözlettel:
Kazal Kolos


Varázsbetű Fejlesztő Műhely
8230, Balatonfüred, Dózsa Gy. u. 11.
Telefon:87/482-155, Mobil: 30/227-06-91, Fax: 87/482-155

2010. október 24., vasárnap

Móra Ferenc: Tél apó haragja

Régen történt biz ez, régen. Abban az időben, mikor még tűzön aszalta jeget, jégre tették a meleget.

Az volt csak a jó világ, víg világ. Még akkor a só is sósabb volt. Virágosabb a tavasz, hosszabb a nyár, áldottabb az ősz. Hogy nagyot ne mondjak, nagyobb volt akkoriban a búzaszem, mint most a mákfej. A mogyoró olvasva is elmehetett diónak. A diót pedig meg kellett törni a küszöbön, mert hajában nem fért volna be az ajtón.

No, hanem Tél apó akkor is csak olyan goromba legény volt, mint mostanában. Akkor is csak olyan öreg volt már, mint az országút, s ha savanyú kedvében megrázta fehér szakállát, egyszerre beborult a víg világ, szép világ. Nem látszott ki egyéb a nagy hóból, csak a varjúnépség, az se tudott egyebet kiáltani, csak hogy akármilyen kár, oda van a nyár.

- Bizony kár - sóhajtozták az emberek -, mert többet ér egy nyár száz télnél.

- Ohohó, ohohó! - sikoltott mérgesen Tél apó, hogy csak úgy csikorogtak bele a száraz faágak.

- Ugyan minek is teremtette a jó isten ezt a gonosz telet? Virágtördelőnek, madárpusztítónak, emberek sanyargatójának?

- Hihihi, huhuhu, hahaha! - kacagott be Télapó a kéményeken, hogy csak úgy borsózott bele az emberek háta.

- Hej, de nagy öröm lenne, ha egyszer megenné a farkas a telet!

No, hanem erre már csakugyan megharagudott Tél apó. Kapta magát, vette a sátorfáját, s úgy elszelelt, hogy meg se állt, míg azok közé a magas, zordon hegyek; közé nem ért, ahol a madár se jár. Ott ütött tanyát az égnek meredő ormokon, s onnan süvöltözött le nagy bőszen a világra:

- Megálljatok, majd hívjátok még vissza Tél apót! - Csak azt lesd! - nevettek az emberek.

Soha gazdagabb termést nem adott a föld, dúsabb gyümölcsöt nem hoztak a fák, mint abban az esztendőben. Alig győzték az emberek betakarítani az istenáldást.

- Siessünk, emberek - biztatták egymást -, míg Tél apó megint a nyakunkra nem ül.

Bizony nem jött Tél apó, kár volt tőle ijedezni. A napocska szüret után is csakúgy szórta a szikrákat, mint aratáskor: nem volt, aki fellegfátylat terítgessen elébe. Tele volt virággal a mező, nem volt, aki letarolja. Tele dallal az erdő, hideg szelek nem kergették el a madarakat.

- Nini - örvendeztek az emberek -, nyilván csakugyan megette a farkas a telet. Nem nagy becsülete lesz az idén a kemencének.

Nem is kellett tűzrevaló után járni senkinek. Sütött a napocska úgy, hogy a fák már meg is sokallották. Leperzselődött, leégett róluk a levél. Nem bólingatott lágyan, szelíden, mint máskor: csörgött, csikorgott, hogy szomorúság volt hallani.

Lesült a rét, kiégtek a mezők, meghasadozott a föld, s a csillagfényes, tikkadt éjszakákon föl-fölsóhajtott az égre:

- Könyörülj rajtam, Tél apó, takargasd be sebeimet puha, fehér takaróval.

Bezzeg az emberek se áldották már a végtelen nyarat. Kicsorbult az eke a kiégett földben, nem lehetett szántani, vetni. Nagy kínnal ha bírtak is itt-ott barázdát hasítani, hiába szórták bele a búzát. Nem vette gondjába Tél apó, nem takargatta be meleg takaróval, puha fehér hóval. Féreg kiette, egér elhordta, szárazság megölte a drága vetőmagot.

- Nincsen vetés, nem lesz kenyér! - sóhajtoztak az emberek, s reménykedve tekintettek a magas hegyek felé: hátha mégis leszáll közibük az a jó Tél apó.

De nem szállt ám le, akárhogy könyörögtek neki. Abban az esztendőben nem látták a telet: de nem is ettek a másikban kenyeret ! Lett olyan éhség, hogy hullottak az emberek, mint ősszel a légy. Akik megmaradtak, azok nem győztek hálálkodni Tél apónak, mikor megint leszállt a földre fehér bundájában:

- Ó, Tél apó, mit érne nálad nélkül a nyár!

Tél apó jókedvűen nevetett, és megígérte, hogy nem haragszik meg többet az emberekre, ha az emberek se ártják magukat az ő dolgába. Hanem, hogy emlékezetes legyen nekik a lecke: sose nőtt többet a dió olyan nagyra, mint azelőtt volt.

Pedig ugye, kár?

2010. október 22., péntek

Csukás István: Ágacska

Nagylányom 2. osztályos kötelező olvasmánya lesz...

Ki vagyok én? Erre keresi a választ egy viharban letört kis faág. Hiába kérdezi, senki nem tudja. Biztos, hogy nem virág, nem lepke, nem gomba, nem kacsa és nem is béka. Azt mondják, leginkább az emberre hasonlít. Megismerkedik Danival, a kancsal kacsával, Ber- civel, az örökké bruhaházó békával és a kitört fogú Pösze egérrel, és elindulnak együtt megkeresni az embert, akitől mindannyian gyógyulást remélnek.

Megakadások a beszédben

A gyermekkor a mesék világa. Már ebben a korban is nagy figyelmet kell szentelni a lelki fejlődésnek. Hiszen a társadalomba való beilleszkedés első állomása az óvoda, ahol különböző elvárásoknak kell megfelelnie az Ön gyermekének is. Ez sajnos nem megy zökkenőmentesen, s kialakulhat az Ön gyermekében is a szorongás. A dadogás és a szorongás pedig szorosan kapcsolódnak egymáshoz.

Miért akad meg a gyermek beszéd közben?

Az óvodába lépéskor - 3 éves kor körül - nagyot ugrik a gyermekek beszédfejlődése. Napról napra új szavakat, kifejezéseket tanulnak. A 2-3 szavas mondatokat egyre hosszabb mondatok váltják fel. Gyermeke igyekszik minél pontosabban kifejezni kívánságait, kéréseit, elmondani érzéseit. Ehhez egyre könnyebben találja meg a megfelelő szavakat. Ahhoz, hogy ez ilyen nagyszerűen sikerüljön neki, sok mindent egyeztetnie kell. Meg kell találnia a megfelelő szavakat, helyesen ragozva mondatba illeszteni ezeket, jól kiejteni, hogy a környezete is megértse, mit is akar mondani valójában. Figyelnie kell a gondolatai rendezésére, hiszen követhetetlenné válik, ha össze-vissza rakosgatja a mondatokat. Természetesen mindezt szeretné gyorsan elmesélni. (Biztosan tapasztalta már, hogy gyermeke szinte levegőt sem vesz, csak sorolja-sorolja, mi minden is történt vele aznap az óvodában. )

Ebben az életkorban jellemző, hogy a gyermek lehetőleg azonnal, késedelem nélkül szeretné új élményeit és felfedezéseit megosztani másokkal. Ehhez azonban még ügyetlenek, fejletlenek azok az izmai, amelyek a beszéd kivitelezéséért felelősek. Ráadásul akármilyen gyorsan gyarapodik is a szókincse, mégsem mindig találja mondanivalójához a megfelelő szavakat. Ezért fordulhat elő, hogy egy-egy szót addig ismételget, míg a másik eszébe nem jut.

Az ilyen típusú "dadogás" élettani dadogás. Azaz ebben az életkorban gyakran fordul elő. A logopédiai terápia elsősorban a szülőnek szóló tanácsadásból áll. Szerencsés esetben óvodáskor végére a megakadások megszűnnek.

Mit kell szem előtt tartani megakadások esetén?

Hogyan viselkedjen megakadások esetén?

Döntő a család pozitív magatartása. Fontos, hogy legyen ideje gyermekére. Ha beszél Önhöz, minden figyelmét szentelje neki, hallgassa végig türelmesen. Hagyjon neki elég időt a mondanivalója átgondolására. Előfordul, hogy épp abban a pillanatban nincs elég ideje végighallgatni gyermekét? Ez - sajnos - szinte már természetes mai rohanó világunkban. Nevezzen meg egy olyan időpontot, amikor csakis rá fog figyelni. Például: "Elintézem ezt az átutalást, aztán megbeszélhetjük, amit szeretnél." Teremtsen kellemes légkört, nézzen végig gyermekére. Még akkor se nézzen félre, ha Ő akadozik, vagy szünetet tart. Mindig forduljon felé, legyen Önök között bizalmas légkör. Tehát jelezze gyermeke felé, hogy milyen fontos Önnek.

Hogyan beszéljen gyermekével?

Elsődleges a jó beszédpélda mutatása. Azaz a gyermekével lehetőleg lassan, nyugodtan, helyes hangsúlyozással beszéljen. Próbáljon meg egyszerű, rövid mondatokat használni, ne magyarázza túl a dolgokat.

Fogadja el a hibás beszédet, ne javítsa gyermeke beszédmódját. Hagyja őt, ne ismételgesse megakadásait.

Próbáljon igazi beszélgetést kialakítani. Ne csak kérdezgesse gyermekét, mert akkor kihallgatás jellege lesz az egésznek. Ön is mesélje el saját élményeit gyermekének. Ettől még bizalmasabbá válik a légkör.

Beszéljen-e gyermekével a megakadásokról?

Az élettani dadogás időszakában (nagyjából óvodás korban) gyermeke a beszéd tartalmára figyel, nem veszi észre saját beszédmódját. Ezért nem is kell vele erről beszélni addig, amíg zavartalanul mesél, s nem zavarják saját megakadásai. Ha a szomszédok, barátok, vagy az idegenek nem hozzák szóba a megakadásokat, vagy akár Ő maga nem kérdez ezzel kapcsolatban, ne bolygassák a témát. Ha ugyanis gyermeke szándékosan elkezd beszédére figyelni, bizonytalanabbá teheti őt. Hiszen azon fog fáradozni, hogy folyamatosabban beszéljen. Ennek következtében aztán egyre többet fog megakadni.


Akkor van értelme gyermekével a "dadogásról" beszélni, ha Ő maga kérdéseket tesz fel ezzel kapcsolatban, ha megakadásai miatt kinevetik, vagy kicsúfolják. Ha magától hozza szóba saját beszédproblémáit gyermeke, s emiatt haragos, ingerült, s beszédét rossznak ítéli, nem szabad hitegetni. Nem szabad a gondot a szőnyeg alá söpörni. Beszélni kell vele a problémákról, és szükség esetén tanácsadásra menni.

Tudatosítsa gyermekében, hogy a beszédkészség csak egy az adottságok közül, s mindenkinek, így neki is vannak nagyon jó, átlagos és gyengébb adottságai. Hívja fel figyelmét saját jó adottságaira.

Hogyan segíthet a Varázsbetű?

Az élettani megakadások egyik okozója, hogy gyermeke nem tudja kellő gyorsasággal előhívni "lexikonából" a mondanivalójához szükséges szavakat. Elképzelhető, hogy az Ön gyermeke is rengeteg szót ismer - az ún. passzív szókincs (azon szavak, melyeket ismerünk, de nem használunk mindennapi beszédünkben) azonban nem azonos az aktív szókinccsel, amit bizonyos helyzetekben használni is tudunk. Ezen segít a Programcsalád Képnézegető játéka. A hatalmas képmennyiséget szabályozható sebességgel sorakoztatja egymás után a program. Ha elidőznének egy-egy képnél - azt is megtehetik: válasszák a "kézi váltás" gombot a Beállításokban. S hogy mennyire sikerült "aktivizálni" gyermeke szókincsét? A Programcsalád Keresztrejtvény nevű játékával azonnal ellenőrizheti. A képernyő bal oldalán lévő képek nevét kell beírni a jobb oldalon lévő hálóba - óvodások esetében szükség van egy nagyobb testvér vagy valamelyik szülő segítségére. Ha sikerült megfejteni valamennyi kép nevét, megfejtésül egy új szó a jutalom.

Játékötlet otthonra

A beszéde közben megakadó gyermekeknek elég sok bajuk van a levegővétellel. Ha kevés a levegő, akkor beszéd közben meg-megállnak, kapkodnak. Ha meg túl sok, akkor a maradék levegő a következő belégzést zavarja. Ezen különböző légzőgyakorlatok végzésével lehet segíteni. Például a következővel:

Szöveges légzőgyakorlat a hét napjaival

Próbálják meg egy kilégzésre elmondani a következő szöveget:

Hétfőn elmegyek,
kedden visszajövök,
szerdán elmegyek,
csütörtökön visszajövök,
pénteken elmegyek,
szombaton visszajövök,
vasárnap otthon maradok.

Ha gyermeke már biztosan, jól tudja mondani önállóan is a szöveget - próbálják ki a következő módon: Ön vele egy időben épp az ellenkezőjét sorolja:

Gyermeke

Ön

Hétfőn elmegyek,

Hétfőn visszajövök,

kedden visszajövök,

kedden elmegyek,

szerdán elmegyek,

szerdán visszajövök,

csütörtökön visszajövök,

csütörtökön elmegyek,

pénteken elmegyek,

pénteken visszajövök,

szombaton visszajövök,

szombaton elmegyek,


vasárnap otthon maradok.


A szöveghez képi segítséget ITT talál.


A gyakorlat segítségével a figyelem is fejlődik. Sok kisgyermek ugyanis nem tud saját beszédére figyelni, ha mások is beszélnek a szobában. Ezzel a játékkal ezen a problémán lehet segíteni.


Kellemes "egymásra-hangolódást" kívánok!


Kazal Kolos ügyvezető
Varázsbetű Programfejlesztő Műhely
8230, Balatonfüred, Dózsa Gy. u. 11.
Telefon:87/482-155, Mobil: 30/227-06-91, Fax: 87/482-155

VerdákA filmről röviden: Villám McQueen, a becsvágyó ifjú versenyverda egy szép napon szedi a dísztárcsáit és felkerekedik diadalmas versenygyőzelmek felé. Padlógázzal tart Kaliforniába, ahol örök hírnévre tehetne szert, ha sikerülne legyőznie a két legnagyobb ászt a mezőnyben. Játékok, bogarak, szörnyek, halak és szuperhősök után itt a Pixar legújabb kalandja, ezúttal beszélő autók világába helyezve. Humor, akció, szívbemarkoló dráma, hihetetlen technikai effektusok..

Villám McQueen a Szelep Kupa versenyének zöldfülű újonca. Mérhetetlenül elbizakodott, arrogáns, megbecsülést nem mutat csapata iránt, másokkal se nagyon törődik, csakis az érdekli, hogy ő legyen az első újonc, aki megnyeri a Szelep Kupát és egy rendkívül jövedelmező szerződéshez jusson a Dinocóval. Igen ám, de a futam hármas holtversenyt hoz McQueen, az állandó második és a szabályokra fittyet hányó Joe Komposztor és a veterán King között.

Matuka
Mater The Tow Truck egy 1951-es International Harvester L-170 "boom" teherautó és egy1950 Chevrolet One-Ton Wrecker Tow teharutó. A színe eredetileg babakék volt, de idők folyamán megrozsdásodott, megfakult, és már a barna/narancs kecserékszínben pompázik. A fényszórója is hiányzik.
A kinézete ellenére Matuka a legjobb barát, aki mindig segít ha baj van.
A filmben magyar hangját Gesztesi Károly adja, aki a Shreknek a szinkronhangja.


Sally
A Kipufogó-fürdő városka legjobb moteljának tulajdonosa
Sally megunta a felgyorsult városi életet, és újrakezdte a Kipufogófürdő nevű városkában. Csinos, intelligens, és szellemes, ő a városi ügyész, és a városka Bábu-Lábu moteljának a tulajdonosa. Igyekszik mindent megtenni, hogy felvirágoztassa a várost, remélve, hogy "visszakerülnek még a térképre" Villám McQueent Matricának szólítja.

Sheriff
Autó: 1949 Mercury Club Coupe
A városka sheriffje, rendőrkapitánya, 66-os utat is felügyeli.
A Close-Coupled forma továbbfejlődése, ennek már beépített, nagy méretű poggyásztere van, de a karosszéria még mindig sportosabb, mint az egyszerű Sedané. A Club Sedan ajtajai általában egymással szemben, szekrényszerűen nyílnak. Az ötvenes években módosult a kifejezés jelentése, ekkor már az egyszerű kétajtós Sedanokat hívták így (jellemző volt még a Club Coupe elnevezés is).


2010. október 21., csütörtök

Bűbáj

Lányaim legkedvesebb "hercegnős" meséje

Bűbáj (Enchanted) a címe a Walt Disney Pictures 2007-es fantasy–musical–vígjátékának. A film elegyíti az élőszereplős, hagyományos animációs és számítógép generálta jeleneteket. A főszerepekben Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden és Susan Sarandon láthatók.

Giselle hercegnő Andalgócia boldog, rajzolt világában éldegél, ahol varázslatos teremtmények csintalankodnak szabadon és zenei betétek meg-megszakítanak minden találkozást. Giselle-t eljegyezi a sármos és vitéz, ám kissé bugyuta Edward herceg, de most sorsa váratlan fordulatot vesz. Edward a trónját féltő mostohaanyja, a gonosz Narissa királynő átlöki egy kapun, látszólag végzetébe.

Ám Giselle a sötétségből egy különös világba csöppen – New York City könyörtelen metropoliszába. A Nagy Alma ridegsége kezdi feledteti az egykor gondtalan hercegnő tündérmesébe illő idealizmusát, mígnem a rémült lány találkozik a barátságos – és jegyben járó – válóperes ügyvéddel, Robert Philippel, akinek szánalma segítségére lesz a túlélésben egy durva, cinikus és megfáradt városban. Noha Robert kezdetben vonakodik a a vendéglátástól, hat éves lányával, Morgannel együtt rövidesen az idegen szépség bájosságának rabja lesz. Ám Giselle manhattani időtöltése furcsa mellékhatásokkal lesz személyiségére, amire az őt kereső Edward megjelenésekor döbben rá. Miközben a rajzolt világ biztos gondtalansága és a valós világ új, ismeretlen érzései hadakoznak benne, a hercegnőnek választania kell Edward és Robert között, s Narissa is terveket sző a törékeny teremtés ellen.

Kevin Lima rendező egyaránt járatos a rajzfilmek és az élőszereplős komédia világában, hiszen olyan nagy sikerű animációs műveket jegyez, mint a Goofy és a Tarzan, ugyanakkor a 102 kiskutya című vígjáték is az ő keze munkáját dicséri. Legújabb filmje egyszerre paródiája és dicshimnusza a tündérmesének és mai reális világunknak, melyek az elsőre szembeszökő különbségek ellenére nem is állnak olyan távol egymástól…
Kritikai fogadtatás
Rotten Tomatoes kritika-összesítő a weboldalon a Bűbáj kiemelkedő, 94%-os értékelésen áll.
A kritikusok rávilágítottak, Amy Adams meglepően jó színésznő,aki szinte a semmiből tűnt fel (noha már jelölték Oscar-díjra a legjobb női mellékszereplő kategóriában és számos kitüntetés birtokosa a Junebugban nyújtott alakítása révén); egyesek Mary Poppins Julie Andrews esetéhez hasonlították a filmet és főszereplőjét.
A legtöbb kritika rámutatott, hogy ha a cselekmény menete kiszámítható is, ahogy ezen kiszámíthatóság a történet része, a lélegzetelállítóan extravagáns musical-betétek, illetve ahogy a Disney tréfálkozik korábbi filmjeinek szereplőin, ellensúlyoz minden elégedetlenkedést, ami a cselekménnyel kapcsolatban, vagy a célközönség kérdése kapcsán felmerült.
Golden Globe díj (2008) - Legjobb színésznő - zenés film és vígjáték kategória jelölés: Amy Adams

Már csak Ő kell...

Csókból születik a boldogság

Munkadal

Bál:

2010. október 20., szerda

Mézga család

A Mézga család a 70-es és a 80-as évek egyik legnépszerűbb színes magyar rajzfilmsorozata. A 2004-es ismétlés alkalmával is mintegy félmillióan nézték.
A sorozatot Németországban, Brazíliában, Olaszországban, Franciaországban, Csehországban és Szlovákiában is nagy sikerrel sugározták

Az első négy részt 1968-ban mutatták be a Magyar Televízióban. Pénzhiány miatt a gyártás félbeszakadt. Az 1968-as annecyi fesztiválon Macskássy György megismerkedett George de la Grandier francia producerrel, aki pótolta a hiányzó összeget, így 1969-ben elkészülhetett az első széria.
A Pannónia Filmstúdió súlyos anyagi gondokkal küszködött, de érkezett segítség a folytatáshoz: Nepp József az Animációsfilm-készítők Nemzetközi Szervezetének tagja lett. Számos külföldi bemutató következett, és nagyon sok kapcsolat született a külföldi, befolyásos producerekkel és forgalmazókkal, ezzel elkészülhetett a második széria, amit 1974-től vetítettek. 1978-ban a harmadik sorozat is elkészült.

A negyedik sorozat bemutatása 2010-ben várható. A hangok újak. Valószínűleg az RTL Klub tévécsatorna fogja sugározni. Címe: "Mézga család és a számítógép".


Tartalma:
Az alig cseperedő, 12 éves Aladár zseniális képességekkel van megáldva: olyan készülékeket bütyköl, amelyekkel akár űrutazásokra viszi a pereputtyát, máskor 30. századi leszármazottjával (köb-ükunokájával, MZ/X-szel, avagy „Öcsivel”) lép kapcsolatba, és különféle ügyes-bajos holmikat kér tőle. Családtagjai azonban csak a legritkább esetben tudnak jól bánni az új eszközökkel és lehetőségekkel, s aztán ismét rajta a sor, hogy kihúzza őket a csávából.

Aladár egyetlen hű szövetségese Blöki kutyája, aki olykor kísérleteiben is segédkezik. A család további tagjai közé tartozik rettenthetetlen szigorra törő, kissé ügyefogyott atyja (Mézga Géza), jóságos, bár nem túl erős idegzetű anyja (Mézga Gézáné szül. Rezovits Paula) és enyhén hígagyú nővére (Kriszta) a kandúrjával (Maffia). Fontos szereplők még az ingerlékeny szomszéd (Máris), valamint a csupán szóban emlegetett Hufnágel Pisti, akihez Paula – amint azt minden egyes rész végén felemlegeti – sajnálja, hogy mégsem ment feleségül.

  • Sokan azt hiszik, a „Köbüki” becenév MZ/X-re vonatkozik. Valójában MZ/X hívja Mézga Gézát Köbükinek (vagyis köbükapjának), Géza pedig „Öcsi” néven szólítja távoli leszármazottját.
  • Az első sorozatból kiderül, hogy MZ/X életkora „öt köb, azaz 125 év”. Az érettségi vizsgájára készülve botlik bele az időkibővítő készülék segítségével 20. századi őseibe, akiknek azt is elmondja, hogy náluk 80 általános és 40 gimnázium kötelező.
(forrás: Wikipédia)


Néha légy bolond, egy kicsikét
Elrepül úgy a szürke gond
Derül az ég
Van abba valami báj
Hogyha kacag a máj
Szárnyal a kedv, mint a kacsamadár
Légy vidám, vagány akár egy srác
Fújd meg a tülköt trombitálj valamit játssz
Ha baj van még se legyen soha kedélyed lőporos
Ne is figyelj oda, mint mond egy főokos
Szerintem az bolond ki téged mindezért paprikajancsinak mond

Mézga Géza vagyok, nem lopom a napot
De nyakamon a csacsikacsalád
Elég nagy a rakás, de kicsi a lakás
És nem forgatja mesekacsaláb

Van minálunk hajcihő, kitűnő hangulat
Olyan, mint a vadnyugat zenebona, ricsaj
Papa, mama, gyerekek csupaszív, szeretet
Egyse nyafog, kesereg tréfa csupán a baj

Kriszta tiszta gyagya, mert vizes az agya
Bemutatom lüke Aladárt
Folyton marja, böki, mint cicust a Blöki
Itt nincs elásva még a csatabárd

Van minálunk hajcihő, kitűnő hangulat
Olyan, mint a vadnyugat zenebona, ricsaj
Papa, mama, gyerekek csupaszív, szeretet
Egyse nyafog, kesereg tréfa a baj

/A családhoz tartozik köbükunokai fokon egy harmincadik századbeli rokon…
-MZ/X MZ/X jelentkezz, jelentkezz!
-Kapcsford!
-Mit mond?
-1 forintért megmondom!
-Elfelejtem ókor-ókor, hogy nem tudhat még újmagyarul ez az atomókor. Szerencse, hogy beszélhetek így a vénszülékkel, a gondolat átvívő kézikészülékkel
-Kapcsolatunk titkos is és misztikus, kicsit utópisztikus/

Néha légy bolond, egy kicsikét
Elrepül úgy a szürke gond
Derül az ég
Van abba valami báj
Hogyha kacag a máj
Szárnyal a kedv, mint a kacsamadár
Légy vidám, vagány akár egy srác
Fújd meg a tülköt trombitálj valamit játssz
Ha baj van még se legyen soha kedélyed lőporos
Ne is figyelj oda, mint mond egy főokos
Szerintem az bolond, ki annak mond
Ki téged leír, ki téged bohócnak mond…


2010. október 19., kedd

Amit a nyelvelsajátításról tudni érdemes

Gyermeke a megszületés pillanatától kezdve nincs könnyű helyzetben - legalábbis, ami az anyanyelv elsajátítását illeti. Ki kell válogatnia az őt körülvevő hangok tengeréből az anyanyelve hangjait. Fel kell ismernie a szavakat, meg kell értenie azok jelentését, s - ha mindez még nem volna elég, - el is kell raktároznia ezeket okos kis kobakjában, hogy bármikor "előhívhassa" őket. A körülötte hemzsegő felnőttek beszédéből bonyolult szabályszerűségeket kell felismernie, később pedig magának is alkalmaznia kell ezeket.

Hogyan képes minderre az Ön gyermeke?

Öröklött képesség?

A nyelvelsajátítás kutatói különbözőképpen válaszolnak erre a kérdésre. Néhány kutató szerint a gyermek olyan speciális képességekkel, tudással születik, amelyek lehetővé teszik számára bármelyik nyelv gyors elsajátítását. Ezt a tudást nagyon gazdagnak vélik. Szerintük a gyermek már születése pillanatában rendelkezik egy ún. "nyelvelsajátító eszközzel", mely bizonyos nyelvtani szabályokat tömörít magában. Szerintük tehát öröklött tényezők befolyásolják a gyermeki nyelvelsajátítást.

Mások a környezeti tényezők fontossága mellett érvelnek. Szerintük az általános mechanizmusoknak köszönhetően tanulja meg anyanyelvét a gyermek. Azaz az utánzás, a gyakorlás és a megerősítés szerepét hangsúlyozzák a nyelvtani szabályok kialakulásában. Gyermeke utánozza az Ön beszédét, ez - természetesen - tetszik Önnek. Mosollyal, puszival, tapssal jutalmazza gyermekét. Aki ennek örül, s újra megismétli produkcióját. Tehát: gyakorol.

És végül vannak olyan kutatók, akik az öröklött tényezők és a tanulás fontosságát ugyanolyan fontosnak tartják, s e két tényező együttes hatásának tulajdonítják az anyanyelv elsajátítását.

A beszédfejlődés szakaszai

A beszédfejlődés legelső állomása a születés. Ez a csodálatos pillanat a gyermek legelső hangadását váltja ki: a sírást. Ő így reagál a külső világ kellemetlen ingereire. A síró hang hetekig szinte alig változik. Az első hónap végére azonban kicsit változatosabb lesz, így az anya tudja, hogy abban a pillanatban miért sír gyermeke: éhes-e, bepisilt-e, vagy egyszerűen csak egy kis dajkálásra van szüksége?

6-8 hetes korban már különféle hangok adásával próbálkozik a gyermek. Ekkor kezdődik a gőgicsélés szakasza. Ha ebben a korban a környezet élénken reagál a gyermek "produkciójára", akkor egyre több hangot fog produkálni.

A 3. hónaptól kezdődően jelenik meg a gagyogás. Ne ijedjen meg, ha esetleg olyan hangot is produkál gyermeke, amely a mi nyelvünkben nem használatos! Ebben a korban ez természetes. Csemetéje a beszédszerveivel való játszadozás közben fejleszti a beszédhez szükséges izmait. Minél többet gagyog, annál gyorsabban fejlődik beszédkészsége. Ez a beszédfejlődési állomás kulcsfontosságú gyermeke életében: ha a gagyogás valamilyen ok miatt abbamarad, az egész beszédfejlődési folyamat késéséhez vezethet.

6 hónapos kortól már észrevehetően csak azokat a hangokat produkálja a gyermek, amelyek az anyanyelvére jellemzőek. Minden cselekedetét (pl. a játékát) gagyogással kíséri, s próbálja utánozni környezete beszédének hangsúlyát.

12 hónapos kor körül jelennek meg az első szavak. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ekkor kezdi megérteni a szavak jelentését. A beszéd megértése megelőzi a szavak kimondását. Gyermeke már 1 éves kora előtt megérti a hozzá intézett kéréseket, tiltásokat. Egytagú szavakat kezd használni (pl. "pa" - papucs), majd ezen szótagokat ismételgeti. 1 éves kora körül érkezhet el oda gyermeke, hogy szavakat használjon, melyek tulajdonképpen egyszavas mondatoknak is tekinthetők.

18 hónapos korban a gyermekek jellemzően már 2 - 3 - 4 szavas mondatokat használnak. A beszéd megértése is tovább finomodik. Biztosan Ön is tapasztalta már, hogy gyermeke ebben a korban fokozottabban érdeklődik környezete iránt. Először beköszönt a
"Mi ez?", majd ezután a "Miért?" korszak.

3 éves korra alakul ki tulajdonképpen az anyanyelvre jellemző hangrendszer. Előfordul, hogy a hangok ejtése sok esetben még nem pontos. Ez természetes jelenség: élettani pöszeség. 4 és fél - 5 éves korra ez önmagától megjavul. Ha nem, akkor érdemes logopédus szakember segítségét igénybe venni. Az is megeshet 3 éves kor körül, hogy a gyermek nem beszél folyamatosan, beszédében ismétlések (egy-egy szótag ismétlése) figyelhetők meg. Ez nem igazi dadogás, az életkor előrehaladtával elmúlhat.

A beszédfejlődés következő mérföldköve az iskolába lépés idejére tehető. 6 éves korban még ugyan a beszédét nem tudatosan szerkeszti, az alsó tagozatban a fogalmazásoknak köszönhetően tovább csiszolódik stílusa.

Serdülőkorban változik a személyiség, s ez kihat a beszédre is. Jellemző, hogy ebben a korban megnő a beszéd sebessége, s megjelennek az érzelmi tartalmak is.

Minden gyermek más és más

Nem így alakult gyermeke beszédfejlődése? Ne essen kétségbe! Minden baba más és más. A babák több hónapos különbséggel kezdenek gurulni, kúszni, mászni stb. A beszédfejlődésben a különbség gyakran években mérhető!

Sok esetben tapasztalom, hogy akár 1-2 évet is késik egy-egy gyermek beszédének megindulása. Mi lehetett ennek az oka? Szerencsésebb esetben a kis lurkó egészen egyszerűen nem akart beszélni 3 éves koráig. Akkor aztán rögtön szép kerek mondatokban fogalmazott. Előfordult azonban, hogy a gyermek előtt nem volt megfelelő beszédpélda, nem volt, akit utánozzon, ezért a beszéd nem tudott megfelelő ütemben fejlődni.

S néha az is megesik, hogy a gyermeknél hallási probléma áll fenn. Épp ezért érdemes fülészeti vizsgálaton átesni, ha nehezebben indul meg gyermeke beszéde.

Varázsbetű - a beszédfejlesztés szolgálatában

A problémamentes olvasás előfeltétele a zavartalan beszédfejlődés. Fontos, hogy gyermeke gazdag szókinccsel rendelkezzen. Hiszen, ha nem ismeri egyes szavak jelentését, előfordulhat, hogy csak hiányosan érti meg a szöveget, vagy egyáltalán nem is tudja, mit olvas. A Varázsbetű Programcsalád gazdag kép- és szóanyagának köszönhetően észrevétlenül fejleszti a vele foglalatoskodó gyermekek szókincsét.

Tapasztalom, hogy fogalmazás és nyelvtan órákon a szavak mondattá fűzése óriási gondot jelent sok gyermek számára. A MONDATKEVERŐ nevű játék segítségével ezt a területet lehet fejleszteni. Egy mondatot "feldarabol" a gép szavakra. Gyermekének az a feladata, hogy helyes sorrendbe téve a szavakat, elolvassa az eredeti mondatot. Érdemes a Beállítások menüpontban meghatározni a mondatban lévő szavak számát. Az alacsonyabb szószámú mondatot könnyebb sorbarendezni, így gyermekének biztosított a sikerélmény. Aztán fokozatosan lehet emelni ezt a számot, egészen a 14 szóból álló mondatig.

Játékötlet otthonra

Az arcodra van írva!

A technikai vívmányoknak (Internet, mobiltelefon) köszönhetően egyre kevesebbet kommunikálunk szemtől szemben. Beszélgetés közben nem látjuk a másik arcát, csak hangszínéből következtetünk lelkiállapotára.

A következő játék remek alkalmat ad arra, hogy szavak nélkül, csak az arcukkal fejezzék ki érzéseiket. Szükségük lesz ezekre a kártyákra. Nyomtassák ki és vágják szét őket.

Először párosítsák a képeket a tulajdonságokkal. Próbálják meg utánozni őket. Ezután kezdődhet a játék.

2 fő esetén: Az egyikük jelenítsen meg egy érzelmet az arcán, a másik pedig emelje fel azt a szót, amelyiket a társa eljátszott. Ha jól válaszolt, cseréljenek

Csoportban: Számolják meg, hány főből áll a csoport! (Lehetőség szerint párosan legyenek). A létszámot osszák el kettővel - ennyiféle érzelem legyen a kártyákon. Tehát, ha 8-an vannak, akkor 4-féle, ha 10-en, akkor 5-féle érzelem legyen a kártyákon. Mindegyikből 2-2 darab legyen. Pl. 2 kártyán a szomorú, kettőn az ijedt, kettőn az elégedett (stb.) legyen.

Mindenki húzzon egy kártyát úgy, hogy csak Ő lássa, mit húzott. Aztán járkáljanak össze-vissza a szobában, arcukon azzal a tulajdonsággal, amit húztak. Közben nagyon figyeljenek egymásra. Keressék meg az ugyanazon érzelmet utánzó emberek egymást, s álljanak egymás mellé. Ha mindenki megtalálta a párját, véget ért a játék. Tegyék vissza egy kupacba a kártyát, s kezdődhet az újabb párkeresősdi.

Színes arcokat, vidám egymásra találásokat kívánok!

2010. október 17., vasárnap

Oroszlánkirály

Hétvégi mesemaratonban a gyermekeim az Oroszlánkirályt nézték.


Oroszlánkirály I.

Történet
Az állatok királyának, Mufasának első fiúgyermekeként Simba a trónörökös. A szavanna állatai tisztelettel bánnak a rettegett, de igazságos király gyermekével, így Simba életének első hónapjai gondtalanul, boldogságban telnek.
De nem nézi mindenki jó szemmel a trónörökös érkezését. Simba gonosz nagybátyja, a hiénákkal szövetkező Zordon régóta feni a fogát a király trónjára, és tudja, hogy ha a kis utód nem áll az útjában, Mufasa halála után az ő fejére kerül majd a korona. Zordon ármánykodásának köszönhetően a kis Simba életveszélyes helyzetbe kerül: a kiszáradt folyómederben egy megvadult bivalycsorda előtt találja magát, és csak édesapja önfeláldozó bátorságának köszönhetően éli túl a helyzetet. Apja azonban már nem tud kitérni a csorda elől, és Musafát halálra tapossák...
Simba nem maradhat többé szülőhelyén, ahol Zordon azonnal magához ragadja a hatalmat. A kis oroszlán világgá megy, útja során új, vidám és vicces barátokra lel, veszélyes és boldog kalandok várnak rá, és amikor életerős hím oroszlánná érik, elhatározza, hogy bosszút áll apja gyilkosán és visszaszerzi a trónt, hogy apja szellemében ő legyen az új Oroszlánkirály!
Oroszlánkirály II. Sinba büszkesége
Történet
Simbát kislányáért, Kiaráért aggódó apaként láthatjuk viszont. Kiaráról hamar kiderül: éppoly kíváncsi és vállalkozókedvű, mint apja volt, őt sem lehet visszatartani a kalandoktól.
Így történhet meg, hogy Kiara egy napon veszélyes területre téved Zordföldére, ahol Zordon száműzött hívei élnek. Vezérük, Zira egyetlen célt tűzött ki maga elé: megölni Simbát, és elfoglalni Büszkeföl-dét.

Oroszlánkirály III. Hakuna matata

Történet
Timon elhatározza, hogy keres, egy olyan helyet ahol nem kell "Homokba ledugott fejjel le élni az életét." Így hát útra indul. Útközben barátra talál Pumbára és együtt keresik lakóhelyüket. És végül rátaláltak a Hakuna Matata-ra. És még rengeteg kaland vár rájuk.